document.write('
')

成语大全-成语接龙-成语文章-成语词典

狮子搏兔,亦用全力

狮子搏兔,亦用全力, 狮子搏兔,亦用全力

词目   狮子搏兔,亦用全力  
发音   shī zǐ bó tù,yì yòng quán lì  
释义   比喻对小事情也拿出全部力量认真对付。同“狮象搏兔,皆用全力”。  
出处    
示例